VA-drift kan bli bolag

Efter ett uppdrag från kommunstyrelsen har Luleå kommunföretag utvärderat drifts- och organisationsformer för vatten och avlopp. Utredningen föreslår nu att VA-infrastrukturen ska kvarstå i kommunal förvaltning och att VA-driften ska överföras till det kommunala bolaget Lumire. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 mars.

Förslaget är att drift och underhåll av VA ska överföras till det kommunala bolaget Lumire. Infrastrukturen ska kvarstå i kommunal förvaltning.

Utredningen bedömer att ökade investeringsbehov i kombination med ökade miljö- och säkerhetskrav på VA-verksamheten kommer ge stigande kostnader framöver. En omorganisation skulle ge högre kostnadseffektivitet i kombination med ökad konkurrenskraft i kompetensförsörjningen.

Förslaget är att kommundirektören och Luleå Kommunföretag får i uppdrag att klarlägga förutsättningar för överföring av VA-avdelningens drift- och underhållsverksamhet samt fordonsgasproduktionen till det kommunala bolaget Lumire, Luleå Miljöresurs.

På nationell nivå är det inte ovanligt att VA-verksamhet bedrivs i kommunala samverkansbolag som till exempel Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp. Gemensamma bolag för VA och renhållning finns bland annat i Härjedalen och Sörmland.

Luleå kommunföretag får därför även i uppdrag att utreda möjligheter för ett kommunövergripande samarbete inom VA och renhållning.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Frank Rizo

06 mars 2019

Logotyp