Ändrade detaljplaner för fortsatt utveckling

Nya bostäder och kontor i centrum, utökad verksamhet för hotell Savoy samt nybyggnation vid universitetet för undervisning och kontor – det är tre nya uppdrag för ändrade detaljplaner som kommunstyrelsen föreslås ge stadsbyggnadsnämnden.

Uppdragen till detaljplaneändring är tre av sammanlagt 14 ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 14 januari.

Fastighetsbolaget Diös har ansökt om att få bygga bostäder och kontor på en obebyggd parkering i kvarteret Biet, kring domkyrkan och residenset (se karta nedan). Förslaget omfattar bostäder, kontorslokaler, hotell- och restaurangverksamhet samt ett parkeringsgarage. Detaljplanarbetet ska pröva lämplig byggnadshöjd och ta hänsyn till befintlig kulturmiljö.

utdrag från karta

Området vid residenset där Diös vill bygga bostäder, kontor och restaurang ligger vid infarten till centrumhalvön.

På LTU:s campus avser Akademiska hus att riva en befintlig byggnad vid D-huset för att kunna bygga nytt och i högre volymer (se karta nedan). Den nyare byggnaden som inrymmer Aula Aurorum föreslås få tre våningar mot gatan och ytterligare två våningar i kvarteret. Den äldre byggnaden ska rivas och ersättas med en ny. Denna förtätning ska ske i olika etapper.

utdrag från karta

Vid D-huset planerar Akademiska hus att riva en byggnad mot Regnbågsallén och bygga ut det nyare huset mot Laboratoriegränd.

Hotell Savoy planerar att utöka sin verksamhet med en restaurang och skybar och ansöker om att få bygga fyra våningar på den nuvarande gårdsbyggnaden (se karta nedan). Där ska även en gårdsmiljö skapas för hotellets gäster, de som arbetar i närliggande butiker och på kontoren.

utdrag från karta

På innergården mellan Storgatan och Skeppsbrogatan föreslås att Savoys gårdsbyggnad byggs på med fyra våningar för att underlätta varumottagning och sophantering samt en skybar.

Alla tre detaljplaneändringar bedöms vara förenliga med översiktsplanen.

Text: Katja Güth Laitila

Kartor: Luleå kommun/Lantmäteriet

09 januari 2019

Logotyp