Detaljplaner för Porsön och Storheden

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 11 april bland annat detaljplaner för Porsön och Storheden.

Visionsskiss över hur Porsögården kan komma att se ut på lång sikt.

Heimstaden AB har som ny ägare av Porsögårdarna ansökt om ändrad detaljplan för att möjliggöra att fler bostäder kan byggas inom och i anslut­ning till fastigheten. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Porsön, Porsögårdarna. Syftet med detaljplanen är bland annat att ge förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder. Detaljplanen möjliggör flerbostadshus i varierande höjd mellan två till sex våningar, totalt ca 500 nya lägenheter, utöver de 300 som finns idag. Totalt medger detaljplanen 800 lägenheter i området.

Detaljplan för Storheden

Även detaljplan för Storheden och Ektjärns verksamhetsområde ska behandlas. Det är stor efterfrågan på mark för olika typer av verksamheter i Luleå och framförallt på Storheden. Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Storheden, Ektjärns verksamhetsområde. Området är beläget strax norr om Ektjärnsvägen och nuvarande Storhedens industriområde. Syftet är att möjliggöra för en utökning av Storhedens verksamhetsområde.

Text: Monika Aunes

Skiss: White arkitekter

08 april 2019

Logotyp