Hyresfastigheter ska säljas

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde bland annat förslag om att sälja hyresfastigheter i Niemisel, Vitå och Brändön.

I alla tre fall föreslås kommunen kvarstå som hyresgäst för socialförvaltningens behov av bostäder för socialt utsatta grupper. Fördelen med försäljningen bedöms vara en effektivare fastighetsförvaltning samtidigt som kommunen möjliggör för lokala förvaltare att förvärva fastigheterna.

Bostadsfastigheten i Niemisel med fyra lägenheter.

kartutdrag

Fastigheten i Vitå med två bostadshus och två lägenheter vardera vid Öberget.

kartutdrag

Tomten i centrala Brändön föreslås att avstyckas (svart ram). Omgivande mark ska kvarstå i kommunens ägo.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att sälja en centralt belägen bostadsfastighet i Niemisel med fyra lägenheter. För fastigheten finns en gällande detaljplan.

En fastighet i Vitå med två bostadshus och två lägenheter vardera vid Öberget föreslås säljas så snart rättigheterna till kommunala VA-ledningar säkerställts.

I Brändön föreslås en centralt belägen fastighet med två bostadshus och sex lägenheter säljas. Förslaget är att en lämplig tomt avstyckas för de befintliga bostadshusen inför försäljningen och att övrig mark, en areal på nästan 20 000 kvm, kvarstår i kommunens ägo.

Text: Katja Güth Laitila

Karta: Luleå kommun

16 april 2019

Logotyp